Etiske retningslinjer

Med disse etiske retningslinjene vil vi sikre at de produktene og tjenestene Input interior tilbyr, produseres og ytes i samsvar med menneskerettighetene og under ansvarlige arbeidsforhold.

Generelle krav

Leverandøren skal følge alle gjeldende nasjonale lover og regler alle steder hvor de har forretningsvirksomhet. Hvis relevant lovgivning mangler, skal prinsippene i disse etiske retningslinjene være retningsgivende.

Input interior og leverandøren skal beskytte forretningspartnernes og kundenes konfidensielle informasjon og immaterielle rettigheter, for eksempel varemerke-, mønster-, opphavs- og patentrettigheter. Input interior og leverandøren skal legge frem korrekt og relevant informasjon om egen økonomi og forretningsvirksomhet samt konkurrere på en rettferdig og etisk måte.

I samsvar med personvernforordningen (GDPR) skal Input interior og leverandøren bare samle inn personopplysninger til spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål. Personopplysningene skal beskyttes slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem, og slettes når det ikke lenger er behov for dem.

Verken Input interior eller leverandøren skal inngå i et økonomisk forhold som gir opphav til en interessekonflikt som påvirkes eller motiveres av personlige relasjoner eller egne økonomiske interesser. Hvis det er risiko for eller det eksisterer en direkte interessekonflikt hos en leverandør, skal Input interior informeres og forholdsregler tas.

Leverandøren skal ha et system for å kommunisere og implementere de etiske retningslinjene i sin leverandørkjede, og den skal være tilgjengelig for de ansatte på deres lokale språk.

Input interior vet at arbeidet med å oppfylle kravene i de etiske retningslinjene er en pågående prosess, og motiverer leverandørene til å kontinuerlig forbedre sin virksomhet. Gjennom dialog og samarbeid vil Input interior støtte leverandørene med å oppfylle kravene.

De etiske retningslinjene er basert på:

 • FNs generelle menneskerettighetserklæring.
 • Den Internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) 8 kjernekonvensjoner om menneskerettigheter i arbeidslivet.
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
 • FNs internasjonale prinsipper for næringslivet i henhold til Global Compact.

De etiske retningslinjene gjelder både for Input interiors egen virksomhet og for leverandører og underleverandører. Det innebærer at kravene i de etiske retningslinjene skal respekteres og etterleves i hele leverandørkjeden.

Menneskerettigheter

Leverandøren skal støtte og respektere internasjonale menneskerettigheter og påse at de ikke bidrar, direkte eller indirekte, til brudd på menneskerettighetene.

Barnearbeid

Barnearbeid skal ikke forekomme. Man skal ikke ansette noen som er under den lovbestemte minimumsalderen for ansettelse. Minimumsalderen er alderen når man har fullført obligatorisk skolegang, eller minimum 15 år (i noen tilfeller 14 år).

Ansatte mellom 15-18 år skal ikke settes til å utføre farlig arbeid, eller til arbeid som ikke er forenlig med barnets personlige utvikling. Personlig utvikling inkluderer et barns helsemessige, eller fysiske, mentale, psykiske, moralske eller sosiale utvikling. Det skal finnes retningslinjer for hvilke typer arbeid barn mellom 15-18 år kan utføre. Det skal finnes rutiner for hvordan det iverksettes tiltak hvis barnearbeid blir oppdaget. Hensikten skal være å rette problemet uten å forverre barnets eller familiens sosiale situasjon.

Tvangsarbeid

Det skal ikke forekomme noen form for tvangs- eller straffarbeid. Leverandøren skal heller ikke dra nytte av tvangsarbeid, verken direkte eller indirekte. Ansatte skal stå fritt til å forlate arbeidsplassens lokaler og områder når arbeidsdagen er slutt, og de skal stå fritt til å avslutte sitt ansettelsesforhold etter en rimelig oppsigelsestid. Leverandøren kan ikke kreve at ansatte skal gi fra seg identitetspapirer, arbeidstillatelse eller verdigjenstander som betingelse for ansettelsen.

Alle er like mye verdt

Alle ansatte skal behandles med respekt og verdighet, ut fra individuelle evner og kvalifikasjoner. Ingen form for diskriminering på grunn av rase, kjønn, alder, religion, kaste, nasjonalt opphav, funksjonsnedsettelse, politisk tilhørighet, seksuell legning, familieansvar, sivilstand eller medlemskap i fagforening, tolereres. Hos leverandøren skal det ikke forekomme trakassering, inklusive trusler og undertrykkelse. Med trakassering menes når ansatte utsettes for hard eller umenneskelig behandling, blant annet seksuell trakassering eller en eller annen form for fysisk eller psykisk straff.

Universell utforming

For å lage møbler og løsninger som fungerer for flest mulig, anbefaler Input interior leverandøren å jobbe med tilgjengelighet og universell utforming.

Arbeidsvilkår

Leverandøren skal

 • sørge for at ansatte har en skriftlig og juridisk bindende ansettelseskontrakt hvor type arbeid, lønn, arbeidstid og fritid fremgår. Ansettelseskontrakten skal være på et språk som den ansatte forstår, og følge gjeldende lover og regler.
 • ha rutiner for å påse at samtlige arbeidstakere blir informert om sine lovbestemte rettigheter og forpliktelser.
 • betale ut lønn regelmessig og i henhold til ansettelsesavtalen. Minimumslønnen skal være i henhold til lovbestemt minimumsnivå eller det som er vanlig i henhold til lokal bransjestandard.
 • betale lik lønn for likt arbeid.
 • påse at den ukentlige arbeidstiden ikke overskrider den lovpålagte maksgrensen eller 60 timer i uken, inklusive overtid. All overtid skal være frivillig, og den skal kompenseres for i henhold til nasjonal lovgivning.
 • forsikre seg om at ansatte har rett til minst én fridag i uken, pauser i løpet av arbeidsdagen, samt rett til betalt ferie i henhold til nasjonal lovgivning.
 • godkjenne sykefravær og foreldrepermisjon, og den ansatte skal erstattes i henhold til nasjonal lov.
 • godkjenne og respektere de ansattes rett til å organisere seg, til å være medlem av de organisasjonene de selv ønsker, samt retten til å forhandle kollektivt. I land der organisasjonsretten er begrenset eller under utvikling, skal leverandørene bidra til at arbeidstakere får møte bedriftsledelsen for å diskutere arbeidsvilkår uten negative konsekvenser.

Arbeidsmiljø

Leverandøren skal

 • arbeide for å skape et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte. Leverandøren skal ha en skriftlig policy for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og den skal være kjent og tilgjengelig for de ansatte.
 • aktivt forebygge arbeidsrelaterte skader på arbeidsplassen ved å drive systematisk arbeid for å bedre arbeidsmiljøet. Ansatte skal få relevant opplæring for å utføre arbeidet på en sikker måte. Ulykker på arbeidsplassen og arbeidsrelaterte sykdommer skal dokumenteres. Ansatte skal ha tilgang til relevant verneutstyr uten å betale for dette selv.
 • påse at arbeidsplassen er ren og sikker å oppholde seg på. Ansatte skal ha tilgang til rene sanitæranlegg og rent drikkevann. Temperatur, luft og lydnivå skal følge nasjonal lovgivning.
 • praktisere sikker håndtering av kjemikalier.
 • ha rutiner for brannvern og brannsikkerhet i henhold til nasjonal lovgivning og/eller internasjonale forskrifter. Det skal holdes brannøvelser regelmessig.

Hvis leverandøren holder bolig for sine ansatte, skal brannvern-, sikkerhets- og hygienekravene ovenfor også gjelde for dette.

Miljø

Leverandøren skal

 • systematisk arbeide for å redusere påvirkningen produksjonen har på miljø og menneskers helse. Det systematiske arbeidet kan, men er ikke begrenset til, å inkludere; en risikoanalyse og identifisering av de viktigste miljøaspektene, måling, registrering og hele tiden forbedre miljøeffekten og redusere energi- og ressursforbruk og utslipp.
 • fastsette miljømål på kort og lang sikt, inklusive handlingsplaner, for å garantere en kontinuerlig forbedring.
 • anvende forsiktighetsprinsipper ved valg av materiale og produksjonsteknikk.
 • ha en skriftlig miljøpolicy som er signert av ledelsen og som er kjent og tilgjengelig for de ansatte.
 • ha rutiner og en arbeidsmåte som garanterer at gjeldende miljølovgivning overholdes.
 • garantere at ansatte har riktig kompetanse gjennom kontinuerlig opplæring.

Anti-korrupsjon

Ingen form for korrupsjon, utpressing eller belønning og bestikkelser skal forekomme, og leverandøren skal ha rutiner og prosesser for å oppdage, rette opp og håndtere eventuell korrupsjon.

Leverandøren og dennes ansatte skal ikke, direkte eller indirekte, tilby upassende betaling, gave eller annen kompensasjon for å oppnå en fordel for sin virksomhet, og dermed påvirke objektiviteten ved beslutninger.

Salgsfremmende aktiviteter, representasjon og gaver skal være preget av åpenhet, måtehold og alltid ha en naturlig sammenheng med forretningsforholdet. Dette gjelder også agenter og andre mellomledd.

Etterleve og følge opp

Input interior vil følge opp om leverandøren etterlever disse etiske retningslinjene. Oppfølgingen skal skje ved analyse (dokumentgranskning ut fra selvevalueringsskjema) og/eller lokal revisjon, og kan utføres av Input interior eller tredjepart.

Ved spørsmål fra Input interior skal leverandøren skaffe navn og sted til underleverandørene de bruker.

Hvis en leverandør ikke oppfyller kravene i de etiske retningslinjene, har leverandøren ansvar for at korrigerende tiltak iverksettes så snart som mulig. Hvis leverandøren ikke arbeider for å oppfylle kravene, og/eller gjentatte ganger bryter bestemmelsene i de etiske retningslinjene i alvorlig grad, kan forretningssamarbeidet bli avsluttet.

Input interior tror på samarbeid og er villig til å arbeide sammen med leverandørene for å oppfylle kravene i de etiske retningslinjene.

La oss kontakte deg

Skriv inn opplysningene dine nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Til skjemaet
Oops

En feil har oppstått, vær vennlig å forsøk igjen.

Til skjemaet